+420 602 315 904 | abntrans@seznam.cz

pronájem lešení a schozu na sutě pro rodinné domy

Pronájem lešení značky Rux

Pronajímáme lešení pro rodinné domy včetně dovozu, postavení a následném rozložení a odvozu.
Pronájem mobilního lešení na kolečkách,
Pronájem schozy na sutě, kontejnery.

V__A862V__365FV__1300Fotografie0173

Na základě objednávky – poptávky vypracujeme, po zaměření stavby naším technikem, cenovou nabídku.
Ceny montáží, demontáží i pronájmu u fasádních lešení závisí na konkrétní stavbě, její výšce, členitosti a složitosti fasády.
Po odsouhlasení cenové nabídky uzavíráme smlouvu o pronájmu lešení.
Provedení díla
Po úhradě poplatku za montáž a demontáž je zahájena stavba lešení v pronájmu.
Lešení je předáno v kompletním stavu včetně předávacího protokolu a soupisu dílů lešení na akci.
Součást stavby lešení je reklamní plocha zhotovitele.
Provoz po dobu pronájmu lešení
Lešení smí být používáno pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
Objednatel je povinnen provádět denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při kterém se kontroluje zejména kompletnost konstrukce lešení.
Závady zjištěné na pronajatém lešení při prohlídkách musí být neprodleně nahlášeny a konzultovány s odborným technikem dodavatele.
Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
Jakékoliv zásahy do předané konstrukce lešení (vyjímání tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.) jsou zakázány.
Připevňování jakýchkoliv dalších konstrukcí (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.) musí být předem konzultováno s technikem dodavatele.
Zásahy do konstrukce lešení jsou možné pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
Lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.
Technické podmínky a normy lešení