+420 602 315 904 | abntrans@seznam.cz

Informace pro zákazníky

Informace pro zákazníky pro odvoz odpadu

Snažíme se vyjít vstříc každému kdo má zájem o naše služby, veškeré práce provádí kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou školeni v oboru.

Odvoz různorodého odpadu

Odvoz a likvidace domovních a stavebních odpadu to je jeden z článků služeb, které poskytujeme zákazníkům. Protože lidská činnost je značně různorodá, jsou různorodé i odpady, které vznikají. Pro zamezení škod na životním prostředí a udržení podmínek pro život byly uzákoněny různé povinnosti v oblasti hospodaření s odpady a způsoby jejich likvidace. Je potřebná orientace v začleněním odpadů aby mohly být dodrženy postupy

Popis a členění odpadů podle způsobu jejich vzniku

1) Odpady z vyklízení- odvoz objemného odpadu, odvoz dřeva
Hlavní význam vyklízení spočívá v uvolňování prostoru k opětovnému nebo novému využití. Věci, které přestaly sloužit svému účelu podle našich představ, se stávají odpadem v okamžiku, kdy se jich hodláme zbavit, mnohdy ale jako odpad nevypadají. Podmětem k vyklízení může být stěhování, likvidace pozůstalosti, změna ve způsobu užívání prostoru, pro prodeji nemovitosti, před zahájením stavebních prací apod. V případě vyklízení bytů sem patří vše volně ložené od podlahy až ke stropu, tedy koberce, nábytek, vybavení zajištující funkci domácnosti, věci osobní potřeby vyzařené elektrické spotřebiče a další. Obdobný vyklízecí práce platí pro sklepy, dvorky, půdy, garáže, kanceláře, školní objekty nebo sklady, vždy však musí jít o věci, které nemají nebezpečný vliv na životní prostředí, tedy ne lednice, ne televize a monitory se skleněnou obrazovkou, ne barvy atd.
Nebezpečné odpady je možné předávat pouze organizacím se zvláštním oprávněním.
Rovněž zde nepočítáme s odpady, které vznikly stavební činností, s těmi se zabýváme v samostatné skupině odpadů. Objemné odpady z vyklízení neprokládáme stavební sutí a odpady ze zeleně, nebo se likvidují jiným způsobem a vzniklá směsný odpad je velice obtížně tříditelný.
Povinnosti týkající se určitých skupin odpadů a také pro minimalizaci nákladů na jejich odstranění. Pro snadnější orientaci v dělením odpadů je užitečnější si uvědomit, jakým způsobem odpady vznikly, kde vznikly a jaké složky obsahují.
Existují různé pohledy na rozdělní odpadů. Pokud si položíme otázku jakým způsobem vznikly a zaměříme se pouze na ty, se kterými se běžně setkáváme a smíme s nimi nakládat, můžeme dostat následující odpovědi:
1) odpady z vyklizení domů ,bytů a objektů
2) odpady ze zahrady (bio odpad)
3) stavební odpady ze staveb
4) odpady z provozu a různé aktivity
Podle vyhlášky kterou se stanoví katalog odpadů na se odkazuje zákon o odpadech, patří většina námi používaných odpadů do skupin 17-stavební a demoliční odpady a 20-komunální odpady. Dělením odpadů do skupin, ze kterého vycházíme, není totožné s definicí skupin odpadů dle zákona, umožňuje ale snažší představu o složení odpadů a zjednodušuje kalkulaci jejich likvidace.
Všeobecně platí, že odpady, které lze likvidovat za relativní nízkou cenu, musí svým složením odpovídat jasně definovanému popisu a není je možné mísit s jinými odpady.Likvidace směsných odpadů je většinou nákladnější. Není vyloučené přepravovat v jednom kontejneru více druhů odpadů, je ale rozumné různé odpady v kontejneru ukládat odděleně, aby mohly být následně a efektivně vytříděn.
2) Odpady z údržby zeleně – bio odpady- odvoz větví, odvoz listí, odvoz trávy
Vznikají údržbou zahrad, veřejných prostranství, parků nebo lesů patří sem olistěné i holé větve, přírodní neupravované dřevo, listí, tráva. Listí a tráva se mohou ukládat dohromady, větve a silnější dřevo patří zvláště. Čerstvě posekanou trávu likvidujeme včas, dokud se ještě nerozkládá. Nepatří sem příměsi papírů, plastů a podobných odpadů nebo zbytky potravin ani rozkládající se plody zahradních dřevin a rostlin.
Při rekonstrukcích zahrad se mnohdy provádí terénní úpravy nebo obměna neúrodné zeminy.Zemina a kamení se odváží odděleně, nevhazuje se do kontejnerů s bio odpadem.
Odvoz větví
3) Odpady ze stavební činnosti- odvoz suti, odvoz směsného stavebního odpadu
Při realizaci nových staveb, při demolicích, rekonstrukcích, stavebních opravách i úpravách vznikají odpady podobného složení. Nejčastěji jde o zbytky stavebních materiálů a rozvodů, vybourané konstrukce, výplně otvorů, staré zařizovací předměty, technologická zařízení na konci své životnosti, izolační materiály, různé pytle a obaly a další odpady,jako jsou zbytky svačin a pet lahve které se stavební činností nesouvisí.
Jako názorný příklad můžeme uvést rekonstrukci bytového jádra v panelovém domě, kde odpad tvoří umyvadlo, vana nebo sprchový kout, vodovodní baterie, WC mísa, lehké umakartové stěny, zrcadlová galerie, svítidlo a elektroinstalace, infrazářiče, dřevo, pár pytlů suti a obkladů atd.
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat požadavkům na složení odpadů podobných vlastností, aby mohly být bez problémů ve větším množství přijaty k likvidaci. V případě že jsou odpady nevhodné promíchány, zužuje se rozsah možností, jak je zlikvidovat, což se projeví i na ceně likvidace.
V zásadě se odděleně likviduje stavební sutě, betony, tašky, zemina a zcela zvl᚝ ostatní objemné stavební odpady.

Stavební sutě

Stavební sutí se rozumí odpad, který vznikl vybouráním zdiva, zděných nebo betonových sloupů, základových konstrukcí, sypkých částí podlahových i stropních konstrukcí apod. Zejména se skládá z cihel, porobetonových tvárnic, omítky, vybouraného betonu, keramických dlaždic, keramických i betonových střešních tašek nebo škváry. Itong bez perlinky .
Do sutí nemícháme ostatní odpad tím se stává směšní odpad za jinou cenu.
Sádrokarton je zazařen mezi komunální odpad.

Prostý a armovaný beton

Při větším množství vybouraného prostého betonu nepromícháváme beton se stavební sutí ani zeminou. Větší nearmované betonové kusy a beton vyztužený armaturou jako jsou panely, pilíře,vyřezané části zdí panelových domů z přestaveb bytů rovněž schromaždujeme odděleně. Recyklace vyžaduje rozdrcení speciálním strojem na menší kusy a za účelem oddělení armatury.
Zemina
Využívá se k rekultivacím skládek a může být různých kvalit – jílovitá, písčitá, kamenitá. Nemícháme ji bezdůvodně se stavební sutí ani betonem. Nelze odvážet ani ukládat zeminu značně rozmáčenou až bahnitou.
Stavební sutě, betony a zemina nesmí být promíchávány s dalšími odpady zejména z plasty,papíru, dřeva, skla, kovy, izolací apod. Rovněž nesmí být znečištěny nebezpečnými odpady jako jsou oleje, tekutá paliva nebo asfaltové lepenky a materiály na bázi azbestu! Jejich složky musí být chemicky neaktivní.
4) Odpady z provozů a ostatních lidských aktivit- odvoz odpadu z cateringu
Každé podnikání v oblasti prodeje, výroby a poskytování služeb s sebou nese produkci odpadů specifického složení, které odpovídá danému typu činnosti. Při výrobě se může jednat o nerecyklovatelné zbytky materiálů, organizace se skladovým hospodářstvím produkují různé směsi obalů, na nárazových společenských akcích se zajištují cateringem se zase jedná o zbytky z občerstvení, při údržbě městské zeleně se kromě biologicky rozložitelných odpadů likvidují také odpady z odpadkových košů. Nedílnou součástí odvozu tohoto typu odpadů bývá požadavek na dlouhodobé přistavení kontejneru do provozovny zákazníka a jeho pravidelné vyvážení. Takovéto zakázky obsluhujeme tak, aby nebyl ohrožen plynulý provoz podnikatelské činnosti zákazníků.

Kontejnery pronajmeme a zapůjčíme celoročně pro Města, Podniky a Soukromé (MPS) osoby za individuální ceny.